/ سفارش اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی

اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی


اجرای فونداسیون شامل بستن میلگرد، قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌باشد. در این سرویس قالب‌بندی توسط مصالح بنایی و قالب‌های فلزی متناسب با پروژه استفاده می‌شود.

  • آرماتوربندی فونداسیون نواری (مترمربع):توافقی
  • آرماتوربندی فونداسیون گسترده (کیلوگرم): توافقی
  • آرماتوربندی شمع (کیلوگرم): توافقی
  • قالب‌بندی با مصالح بنایی (مترمربع): توافقی
  • قالب‌بندی با قالب فلزی (مترمربع): توافقی
  • اجرای بتن مگر (مترمربع): توافقی
  • بتن ریزی (متر مکعب): توافقی

سفارش اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی


شما سفارش اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نوع فونداسیون مورد نظر (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب تعداد شمع‌ها فونداسیون مورد نظر

مرحله سوم : انتخاب مساحت فونداسیون مورد نظر (ضروری)

مرحله چهارم : انتخاب ارتفاع فونداسیون مورد نظر